Projektowanie instalacji zewnętrznych

Projektowanie instalacji zewnętrznych, przebiegających po terenie rozpoczyna się od przygotowania przez geodetę mapy do celów projektowych oraz opracowanie przez głównego projektanta-architekta projektu zagospodarowania terenu działki. Na tej podstawie tych materiałów wykonuje się projekt przyłączy oraz projekt instalacji zewnętrznych przebiegających po terenie inwestora.

Dodatkowo w przypadku projektowania przyłączy należy uzyskać warunki zasilania od gestorów sieci. Gdy projektowanie instalacji zewnętrznych – przyłączy zostanie zakończone, należy uzyskać uzgodnienia dotyczące ich przebiegu z gestorami sieci oraz uzgodnić ich przebieg w ZUDP (Łódzkim Ośrodek Geodezji). Jeśli wykonujemy projekt instalacji zewnętrznej w obrębie działki inwestora (najczęściej woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gaz) należy na podstawie planu zagospodarowania terenu (PZT) dokonać sprawdzenia przebiegu projektowanych instalacji zewnętrznych. Ich przebieg musi umożliwiać lokalizację instalacji w taki sposób, aby spełnione były obowiązujące normy i przepisy, a także nie kolidowały one z innymi instalacjami podziemnymi. W niektórych przypadkach przy opracowaniu projektów instalacji zewnętrzne należy wziąć pod uwagę badania geologiczne gruntu. Na ich podstawowe należy sprawdzić jaki wpływ na instalacje będzie miał rodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowej w miejscach planowanego przebiegu.