Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku rozpoczyna się od sprawdzenia możliwości zasilania w wodę oraz odprowadzania ścieków bytowych i deszczowych. Inwestor powinien uzyskać zapewnienie dostawy mediów lub warunki zasilania. Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych wymaga wykonania obliczeń niezbędnej ilości wody oraz ilości odprowadzanych ścieków i porównanie ich z warunkami zasilania. Oprócz ilości wody i ilości odprowadzanych ścieków przy projektowaniu instalacji wod-kan ważnym czynnikiem jest wartość wymaganego ciśnienia wody.

Projektowanie instalacji wod-kan pozwala na sprawdzenie tego parametru. Jeśli wymagane warunki nie są spełnione, należy dodatkowo wykonać projekt instalacji wod-kan, w którym zostanie dobrany zestaw podnoszenia ciśnienia zapewniający wymaganą wysokość ciśnienia. Kolejnym etapem projektu instalacji wod-kan jest wykonanie obliczeń hydraulicznych i dobór rurociągów, armatury oraz odbiorników. Projekt instalacji wod-kan powinien zawierać, jeśli to konieczne rozwiązanie odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych. Przy niekorzystnym układzie wysokościowym pomiędzy instalacją w budynku, a odbiornikiem należy wykonać projekt pompowni ścieków deszczowych i sanitarnych. Jeśli są ograniczenia co do ilości usuwanych ścieków deszczowych należy wykonać projekt instalacji wod-kan obejmujący dobór wielkości zbiornika retencyjnego oraz jego wyposażenia. W niektórych przypadkach projekt instalacji wod-kan należy uzgodnić u gestora, czy przyjęte rozwiązania zostaną zaakceptowane i możliwe będzie ich wykonanie i eksploatacja. Projektowanie instalacji wod-kan przebiegających w terenie wymaga wykonania koordynacji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu. Projektowanie instalacji wod-kan w budynku polega na odpowiednim zaplanowaniu przebiegu rurociągów. W projekcie instalacji wod-kan w budynku dobrany jest typ rurociągów, ich średnica oraz grubość izolacji. Projekt instalacji wod-kan w części dotyczącej kanalizacji oprócz przebiegu instalacji zawiera wielkości spadków instalacji, które umożliwią grawitacyjny odpływ ścieków do odbiornika. Część graficzna, rysunki oraz opis jest ostateczną formą projektu instalacji wod-kan, który umożliwia jej wykonanie.

Dane pochodzące z projektu instalacji wod-kan wykorzystane zostaną do doboru źródła ciepła dla instalacji ciepłej wody użytkowej obsługującej odbiorniki oraz jego wyposażenia.