Montaż kotłowni – źródeł ciepła

Kotłownie

Najczęściej wykorzystywanymi źródłami ciepła są kotłownie. Dostarczają one ciepło do instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej w budynku. Firma SANPRO oferuje montaż kotłowni, które do produkcji ciepła wykorzystują różnego rodzaju paliwa. Poniżej zostaną krótko scharakteryzowane ich rodzaje :

1) Montaż kotłowni na eko-groszek

Montaż kotłowni na eko-groszek wymaga przygotowania odpowiedniego miejsca na składowanie paliwa. Przy montażu kotła na eko-groszek należy zwrócić uwagę na instalację c.o., z którą będzie on współpracował, ponieważ wymagane jest aby pracował ona w układzie otwartym. W kotle na eko-groszek zastosowany jest palnik retortowy współpracujący z podajnikiem ślimakowym. Paliwem w tych kotłach jest ekogroszek-węgiel kamienny o odpowiedniej granulacji. Kotły posiadają regulator pozwalający na sterowanie pracą kotła oraz instalacją c.o. i c.w.u..

2) Montaż kotłowni na biomasę, zrębki

Montaż kotłowni na biomasę, zrębki-jako paliwo wykorzystują zrębki drzewne powstające przy obróbce drewna, spalanie realizowane jest w kotłach z palnikami nadmuchowymi, podawanie paliwa odbywa się podajnikiem wirowym, paliwo magazynowane jest w silosach na zewnątrz kotłowni lub w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

3) Montaż kotłowni na biomasę, pellet

Montaż kotłowni na biomasę, pellet-ciepło otrzymywane jest ze spalania pelletu-sprasowanych i wysuszonych wiórów drzewnych. Palnik nadmuchowy podaje paliwo do komory spawania, a regulator steruje ilością powietrza paliwa oraz powietrza aby uzyskać odpowiedni sposób spalania.

Przed wykonaniem montażu kotłowni na biomasę należy przewidzieć lokalizację magazynu paliwa; miejsce składowania paliwa nie może powodować jego zawilgocenia. Montaż kotłowni na eko-groszek oraz montaż kotłowni na zrębki wymaga wykonania odpowiedniego systemu podawania paliwa. Jest to szczególnie ważne przy montażu kotłowni na biomasę o średnich i dużych mocach. Pomieszczenie kotłowni oraz system podawania paliwa musi spełniać wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego. Przed montażem kotłowni na biomasę należy uzyskać uzgodnienie dla zastosowanego systemu.

4) Kotłownie gazowe

Kotłownie gazowe – wykorzystują do spalania gaz ziemny lub gaz płynny. W kotłowniach gazowych montowane są kotły kondensacyjne umożliwiające oszczędną eksploatację urządzeń. Stosuje się układy wykorzystujące jeden lub wiele kotłów w zależności od potrzeb wynikających z charakteru budynku.

Przy montażu kotłowni gazowych należy zwrócić szczególną uwagę na pomieszczenie kotłowni, musi ono spełniać warunki zawarte w Polskich Normach, Warunkach Technicznych oraz wytycznych Komendy Głównej Straży Pożarnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację pomieszczenia, kubaturę kotłowni i wentylację. Istotnym elementem przy montażu kotłowni gazowej jest dobranie odpowiedniego systemu spalinowego, dopasowanego do warunków w budynku oraz charakterystyki kotłów.

Kotłownie opalane gazem płynnym należy lokalizować w pomieszczeniach leżących powyżej poziomu terenu. Przy montażu kotłowni na gaz należy przewidzieć odpowiedni zbiornik gazu, jego wielkość oraz lokalizację zgodną z Warunkami Technicznymi. Montaż kotłowni gazowych o mocy powyżej 60 kW wymaga wykonania w pomieszczeniu kotłowni systemu tetekcji gazu. Montaż kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej należy powierzyć wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia, które upoważniają do wykonania tego typu robót.

POMPY CIEPŁA

1) Pompy ciepła solanka-woda

Pompy ciepła solanka-woda są to pompy ciepła wykorzystujące wymienniki gruntowe poziome lub pionowe, z których ciepło transportowane jest przez urządzenie do wewnętrznej instalacji w budynku. Czynnikiem w wymienniku rurowym jest mieszanka niezamarzająca. Wielkość wymiennika dobrana jest do zapotrzebowania w ciepło instalacji. Pompy ciepła najlepiej sprawdzają się pracując z instalacjami o niskotemperaturowymi.

Montaż pompy ciepła polega na wykonaniu dolnego źródła (sondy gruntowe) oraz jednostki wewnętrznej (górne źródło). Przed montażem sond gruntowych należy zaplanować ich lokalizację na terenie działki. Montaż pompy ciepła wewnątrz budynku wymaga pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze, ponieważ w układzie hydraulicznym pracował będzie zbiornik c.w.u. o dużej pojemności oraz w większości przypadków bufor wody grzewczej. Montaż pompy ciepła powinna wykonać firma posiadająca doświadczenie oraz autoryzację producenta urządzenia.

2) Pompy ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda – dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne. Występują dwa rodzaje urządzeń tego typu – pompy typu split oraz pompy monoblokowe.

Montaż pompy ciepła powietrze woda typu split polega na zlokalizowaniu jednostki zewnętrznej poza budynkiem, w miejscu optymalnym jeżeli chodzi o połączenie z jednostką wewnętrzną oraz poziom hałasu urządzenia. Przy montażu urządzeń pompy ciepła w budynku należy zwrócić uwagę na odpowiednia kubaturę pomieszczenia. Montaż pompy ciepła powietrze woda w wersji monoblokowej wymaga zaplanowania odpowiedniego miejsca jej posadowienia. Należy zwrócić uwagę na generowany przez nią poziom hałasu, możliwość łatwego połączenia z instalacją wewnętrzną w budynku oraz uwarunkowania terenowe. Pompy ciepła powietrze woda stosowane są do zasilania instalacji niskoparametrowych oraz zasobników wody pracujących na niskich parametrach czynnika.

3) Montaż gazowych pomp ciepła

Montaż gazowych pomp ciepła (dolne źródło to silnik spalinowy zasilany gazem) realizowany jest w budynkach, w których niemożliwe jest zastosowanie pomp powietrze-woda, solanka-woda oraz pomp posiadających możliwość wykorzystania gazu ziemnego lub płynnego. Realizowany jest on najczęściej w budynkach użyteczności publicznej, budynkach magazynowych i przemysłowych. Gazową pompę ciepła montuje się na zewnątrz budynku (na terenie lub na dachu), w budynku należy przewidzieć pomieszczenie techniczne na lokalizację wyposażenia instalacji. Gazowe pompy ciepła są wykorzystywane do ogrzewania oraz chłodzenia. Posiadają one szeroki zakres parametrów pracy nie powodujących znacznego spadku efektywności.