Instalacje wod-kan w terenie

Wykonujemy instalacje wod-kan w terenie tzn. przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne oraz instalacje zewnętrzne przebiegające przez teren inwestora.

Gdzie wykonujemy instalacje wod-kan?

Wykonujemy instalacje wod-kan w całej Polsce. Jesteśmy firmą Łódzką ale realizację instalacji wodno kanalizacyjnych realizujemy w miastach takich jak Łódź, Warszawa, Katowice, Kraków, Szczecin, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław – czyli na terenie całej Polski. Oferujemy wykonanie pracy kompleksowo od projektowania instalacji wod-kan jak również realizację inwestycji.

Dysponujemy sprzętem oraz doświadczeniem przy wykonywaniu tego typu prac. Stosowane są różne metody wykonywania robót. Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w terenie, w którym nie występuje duże zagęszczenie infrastruktury instalacje wykonuje się w wykopie otwartym. Przy realizacji tego typu robót wykonywany jest oszalowany wykop, gdzie układane są rury instalacyjne oraz inne elementy instalacji (kształtki, studnie).

W wypadku występowania wód gruntowych stosuje się odwodnienia wykopów. Montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej w wykopie wymaga wykonania podsypki z piasku pod rurociągi. Po wykonaniu montażu rurociągów wykop zasypuje się stabilizowanymi warstwami o grubości ok. 30 cm. Jeżeli montaż rurociągów odbywa się w terenie utwardzonym cały wykop zasypuje się piaskiem ubijanym warstwowo do odpowiedniego stopnia zagęszczenia.

Dla sprawdzenia czy uzyskano wymagane zagęszczenie gruntu, w trakcie realizacji prac wykonuje się badania próbek pobieranych z wykopu. Ziemia, która została po wykonaniu wykopu jest wywożona z placu budowy. Przy montażu rurociągów wodnych i kanalizacyjnych w terenie nieutwardzonym (trawniki, skwery itp.) wykop zasypywany jest piaskiem ubijanym warstwowo, natomiast ostatnią warstwę stanowi grunt rodzimy.

W wypadku, gdy wykonanie robót przy wykorzystaniu wykopu otwartego jest niemożliwe, stosuje się metody bez wykopowe (przeciski, przewierty). Tego typu metody wykorzystane są najczęściej przy realizacji przyłączy wodnych i kanalizacyjnych wykonywanych pod jezdniami oraz innymi terenami utwardzonymi (chodniki, place itp.). Realizacja montażu instalacji wodnej lub kanalizacyjnej metodami bez wykopowymi pozwala uniknąć wykonywania wykopów, natomiast konieczne jest wykonanie komór nadawczej i końcowej. W komorze nadawczej (przeciskowej) ustawiana jest wiertnica, do komory odbiorczej zrzucany jest urobek z przecisku. Dla wyznaczenia trasy przebiegu instalacji, zadania spadków oraz wykonaniu inwentaryzacji oraz po zakończeniu prac konieczna jest obsługa geodezyjna. Po wykonaniu robót montażowych wykonuje się próby szczelności instalacji, płukanie oraz odbiory techniczne.


Tagi: